دبیر کنگره : آقای دکتر احمد احمدی

زمان برگزاری : 11 الی 13 خرداد ماه سال 1377

مکان برگزاری : دانشگاه تهران

 

برگزاری اولین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی در خرداد ماه 1376 فرصتی فراهم آورد تا صاحبنظران و ژرف‌اندیشان عرصه معرفت دینی آثار یک عمر جهاد عارفانه وی را در احیای اسلام ناب محمدی (ص) بازشناسی و احصاء نمایند .  اشتیاق و استقبال عظیم جستجوگران و پویندگان مسیر عزتمند آن امام همام که حقیقت وجودش، الگوی عملی و آینه تمام نمای جامعیت دین بود، بر آن داشت تا این پویش مقدس را تداوم بخشیده و ارباب معرفت به تأملی مجدد فراخوانده شوند.

تجارب اولین کنگره، مؤید آن است که حقیقت احیای دین در دو عرصه، قابل پژوهش است. یکی در حوزه مباحث نظری که به ارائه تصویر جامع و درک روشنتر از مفهوم دین و رسالت آن می‌انجامد. که شامل موضوعات، امام خمینی (س) و احیای اندیشه جامعیت دین و رسالت آن  در عرصه ابعاد وجودی حیات انسان ( انسان‌شناسی)، در عرصه بازآفرینی و پیرایش اصول اساسی ادیان توحیدی، در عرصه سیاست و اداره جامعه، در عرصه حیات اجتماعی و سطوح مختلف گروهبندیهای انسانی و در عرصۀ رسالت بین المللی اسلام است. 

عرصه دوم ، مباحثی است که از تحقق خارجی امر احیای دین سخن می‌گوید و آثار آن را در وجوه مختلف رفتار مردمان و جوامع گوناگون گزارش می‌کند که شامل مباحث امام خمینی (س) و احیای منش و رفتار و آثار دینی در جهان، در قلمرو فرهنگ عمومی و رفتار عامۀ مردم، در هر یک از کشورها و در قلمرو مجامع علمی و محیط‌های فرهنگی و مواضع صاحبان اندیشه است.

 

مجموعه مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (جلد سوم)

مجموعه مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (جلد چهارم)

خلاصه مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی

. انتهای پیام /*