زمان: 5 شهریور 1351/ 17 رجب 1392

مکان: نجف‏

بسمه تعالى‏

17 رجب 92

مخدره محترمه عزیزه‏

مرقوم اول شما وقتى عازم کربلا بودم رسید. مرقوم دوم امروز واصل شد. دیشب از کربلا مراجعت نمودیم. من و مصطفى رفتیم. صغرى «2» مریض بود، دیگران نیامدند. حالا خوب شده است لکن بسیار ضعف دارد. دیگران همه بحمد اللَّه سلامت هستیم.

شما که رفتید هوا گرم شد؛ یک شب هم پایین آمدم ولى عجالتاً بد نیست و راحت هستیم. مصطفى براى اول ماه آمدند و حالشان خوب است. قبل از نامه شما، نامه ‏اى از فریده «3» جان آمد و جواب دادم، ان شاء اللَّه رسیده است. از قِبَل شماها همگى در کربلا و نجف زیارت مى‏کنم و به همه دعا مى ‏کنم. خداوند تعالى همه را سالم و سعید قرار دهد. مصطفى شبها مرتباً اینجاست و روزها گاهى حسین مى‏آید؛ امروز حسین و مریم «4» آمدند. دیشب هم همگى اینجا بودند، چون از کربلا آمده بودیم. جاى شما خالى است.

اقلیما «5» پس از سلام مى ‏گوید شما زودتر بیایید که خیلى نبودن شما به ما اثر مى ‏گذارد؛ و مى‏ گوید شما مبلغ یکصد تومان از احمد بگیرید و بدهید دخترم. شما مطلب اقلیما را عمل کنید- یعنى هر دو مطلب را. «6» اقلیم مى‏ گوید: «امانتی ها را که به وسیله پسر آقاى حاج شیخ عبد العلی «7» فرستادم، دخترم نوشته نرسیده است. شما تحقیق کنید که رسیده است یا گم شده»

به بچه ‏ها سلام برسانید. به احمد و محترمه ایشان «8» هم. احمد نوشته بود: «بچه بى‏ نهایت بدگل است؛ «9»» شما هم نوشته بودید شبیه احمد است. جاى دورى نرفته [!] لکن در نامه دوم بود که به فامیل مادر رفته است؛ موجب خوشوقتى است. از سلامت خودتان و سایرین مسرورم کنید. و السلام علیک.

پدر بچه ‏ها

( 1)- همسر امام خمینى. آقاى سید احمد خمینى در این باره نوشته ‏اند: «این نامه به مادرم است که به ایران آمده ‏اند. هر دو- سه سال یکبار مادرم براى دیدار بچه‏ ها و فامیل به مدت دو- سه ماه به ایران مى ‏آمدند».

( 2)- مستخدمه منزل آقاى سید مصطفى خمینى.

( 3)- خانم فریده مصطفوى یکى از دختران امام خمینى.

( 4)- فرزندان آقاى سید مصطفى خمینى.

( 5)- از مستخدمین بیت امام خمینى در نجف.

( 6)- آقاى سید احمد خمینى درباره این بخش از نامه امام خمینى در حاشیه نامه توضیح داده است: « امام از قول کارگر منزل که نامش اقلیماست از خانم مى‏ خواهند که زودتر بیایند، که اگر از قول خودشان بگویند ممکن است ایشان تحت فشار روحى قرار گیرند ولى بالاخره دلشان طاقت نمى‏ آورد و در پایین مى‏ گویند که شما به حرف اقلیما گوش دهید!».

( 7)- بنا به نوشته آقاى سید احمد خمینى در حاشیه نامه:« حاج شیخ عبد العلی قرهى رئیس دفتر امام در آن سالها بود. در ذهنم هست که ایشان دو- سه سال آخر در قم بودند، و آقاى رضوانى (شوراى نگهبان) رئیس دفتر امام در نجف شد».

( 8)- خانم فاطمه طباطبایى، همسر آقاى سید احمد خمینى.

( 9)- آقاى سید حسن خمینى.

(صحیفه امام، ج‏2، ص: 444 و 445)

. انتهای پیام /*