مجله کودک 326 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 33

5. یک مستطیل کاغذی که یک طرف آن به شکل مثلث باشد ، ببرید (برای پاکت نامه). مستطیل باید به اندازه ای باشد که وقتی تا می شود ، کارت داخل آن جا بگیرد. لبه های مستطیل را بعد از تا کردن ، با بخیه های درشت به هم بدوزید (برای دوختن از کنف استفاده کنید). این بخیه ها را روی در (در حاشیه) بدوزید ، البته به صورت تزیینی (در را نچسبانید). انتهای کنف را آزاد رها کنید. 6. کارت را داخل پاکت بگذارید و یک رشته کنف را ، به دور پاکت نامه بپیچید و از صدف سوراخ دار رد کنید و سپس دو سر آزاد آن را گره بزنید. یک پَر هم از میان صدف و کنف رد کنید (مانند شکل). پرقدرت برای پرات و ویتنی استفاده می کرد و نوع دیگری از این هواپیما معروف به M47-P به تجهیزات پرتاب بمب نیز مجهز شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 33