مجله کودک 368 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 368 صفحه 19

ندارند زیرا هر وسیلهی کاوشگری را به داخل زمین بفرستند در فاصله نزدیک به 6 هزار کیلومتری تا مرکز زمین زیر فشار عظیم و مواد مذاب زمین له میشود. هسته زمین حدود 6700 درجه سانتیگراد دما دارد و این دما از سطح خورشید هم بیشتر است. زمینشناسان به تازگی حدود هفتصد حسگر پیشرفته را در عمق زمین کاشتهاند و با آنها توانستهاند بفهمند که هستهی سخت و محکم وسط زمین در نیمهی شرقی و غربی خود، ساختمان یکسانی ندارد. قبلاً همه فکر میکردند هسته زمین از جنس آهن و نیکل است و تراکم آن در همه نقاط هسته یکی است. اما حالا فهمیدهاند که در نیمه شرقی و غربی، تراکم این ماده با نیمه دیگر فرق دارد. دانشمندان مطمئن شدهاند که هسته از آهن مایع تشکیل شده است. زمینشناسان برخلاف بقیه مردم روزشماری میکنند تا زلزلههای دیگری روی دهد تا آنها بتوانند تصویری از هستهی زمین به دست آورند! سپس روبات جدید از وال ای نوع ماموریتش را سوال میکند و وال ای با فشردن و بستهبندی زبالهها به او پاسخ میدهد. چه اختراعی؛ کی و توسط چه کسی؟ · 300 سال پیش از میلاد چینیها قطبنما (جهتیاب) را ساختند. در همان زمان در یونان رسم شد که درسهای افلاطون، فیلسوف مشهور به شکل دایرهالمعارف جمعآوری شود. · 200 سال پیش از میلاد: ارشمیدس دانشمند معروف از قرقره در حمل و نقل استفاده کرد. ·150 سال پیش از میلاد نوعی ساعت کوکی در روم باستان ساخته شد. · 100 سال پیش از میلاد رومیها شیشهگری را ابداع کردند. * اختراعات اولین هزاره پس از میلاد: · سال 105 میلادی چینیها کاغذ را اختراع و استفاده کردند. · سال 132 میلادی چینیها نوعی لرزهنگار ابتدایی ساختند. · سال 300 میلادی نوعی خمیر دندان در مصر ساخته شد که میتوان آن را اولین خمیر دندان بشر دانست. (ادامه دارد)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 368صفحه 19