مجله کودک 371 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 11

· نظرتان درباره بازیهای رایانهای چیست؟ از چه نظر؟ و کدام بازی؟ هر بازیای ویژگیهای خودش را دارد ولی اگر سؤال شما یک سؤال کلی است میتوان گفت که بازیهای رایانهای درست شبیه یک ابزار هستند، ابزاری که میتواند خوب باشد و یا بد. اگر بگوییم که این بازیها خوب هستند و یا اینکه بد، حرف عاقلانهای نزدهایم. آدمی خوب و خوش فکر میآید و یک بازی میسازد که به رشد فکری کودکان کمک میکند. و این در حالی که بعضی از سازندگان بازی هم ممکن است اهداف بدی از ساخت یک بازی داشته باشند. بازیهایی هستند که برای یک سری اهداف سیاسی ساخته شدهاند، و یا بازیهایی که پر از خشونت و مرگ و یا مسائل ناجور اخلاقی هستند، و همزمان بازیهای خوبی هم داریم که خیلی از چیزهای خوب را به ما یاد میدهند، آداب زندگی، آداب معاشرت، روشهای درست ارتباط برقرار کردن و... با آنها در حین بازی کردن کلی هم میتوان آموزش دید. حتی شنیدهام بازیهایی ساخته شدهاند که برای جنبههای درمانی از آنها استفاده میشوند. · چرا نباید بازیها تنها بازی باشند؟ چرا نباید قصد آدمها از انجام بازی، تنها تفریح باشد؟ میتواند چنین چیزی هم باشد ضمن اینکه این تفریح باید تفریح سالمی باشد. اما از این که بگذریم واقعاً چه اشکالی وجود دارد از اینکه ما در حین بازی و تفریح، چیزی را هم یاد بگیریم؟ نه باید به گونهای باشد که این قدر بحث آموزش غلیظ باشد که باعث دلزده شدن یک فرد از بازی شود و از طرفی هم خوب نیست که دارای هیچ پیامی نباشد و چیزی به ما یاد ندهد. کودک نیاز به بازی دارد، این درست. حالا من به عنوان یک پدر میخواهم یک بازی به فرزندم بدهم. عقل سلیم چه چیزی به من حکم میکند؟ چه اشکالی دارد که من بازیام را به فرزندم بدهم که هم تفریح کند، هم کیف کند، و همزمان یک مطلب را هم یاد بگیرد؟ اصلاًبه نظر من اگر غیر از این باشد ما در حق کودکانمان خیانت کردهایم. چرا نباید به گونهای باشد که همزمان که کودکانمان بازی میکنند احساس نکنیم که وقت آنها هدر رفته است؟ · چطور میتوان بازیهای خوب را از بد شناخت؟ گذشته از اینکه بچههای امروز خودشان دارای اطلاعات بسیار زیادی هستند اما همیشه مشورت که داروی آن هم کمی ورزش و پیادهروی است. کاپیتان با تعجب به دستورالعمل نگاه میکند و در فکر شرایط جدیدی است که پیش آمده.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 11