مجله کودک 371 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 16

کاش آن روز شما هم بودید! همه آمده بودند! پیر و جوان، کودک و بزرگسال، زن و مرد، همه و همه با هر وسیلهای که توانسته بودند پیدا کنند خود را به تهران میرساندند! اتوبوس کرایهای به مقصد تهران دیگر نمیتوانستی پیدا کنی. همه اینجا بودند! امام پس از سالها تبعید و دوری از وطن امروز دوازدهم بهمن ماه 57 به وطن کامپیوتر، ایوا را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 16