مجله کودک 371 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 36

نقاشی در چهارخانه پروانه حدود هفده هزار نوع مختلف پروانه در جهان شناسایی شده است، بیشتر آنها بیش از یک یا دو هفته زندگی نمیکنند. پروانهها با تنوع رنگ و نقش و رنگارهای متفاوت دیده میشوند. با یک مستطیل که آن را به 12 خانه مربعی شکل هم اندازه تقسیم کردهایم، کار خود را آغاز میکنیم.سپس داخل خانههای پائینی آن طرحی بیضی شکل با خط منحنی مانندی در پشت آن نقاشی میکنیم. قسمتی را به عنوان سر پروانه نقاشی میکنیم. سپس از آنجا بالهای پروانه را با خطوط موزون منحنی شکل رسم میکنیم. دو بال دیگر پروانه را به بدن حشره که در قسمت قبل نقاشی کرده بودیم، وصل میکنیم. او در محل مخصوص شستشو قرار میگیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 36