مجله کودک 215 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 12

مشتریهای بانک و مقامات بالاتر بانکی کشور. و بالعکس اگر مقامات بالاتر کاری با مشتریها داشته باشند آنرا از طریق رئیس شعبه و افراد تحت امرش انجام میدهند. کلاً میتوانیم بگوییم که او بین بانک و مشتریها، نقش هماهنگکننده را دارد و همینطور از طرف بالا نقش ناظر را دارد بر حسن انجام امور بانک. · چگونه میتوان رئیس بانک شد؟ به تشخیص مسئولین بستگی دارد. آنها تصمیم میگیرند که از هر کسی در چه جایگاهی استفاده کنند. اما معمولاً به این شکل است که باید مراحل مختلفی برای کسانی که در صف هستند طی شود. اشخاص در صف کسانی هستند که در شعبات بانک ارتباط مستقیم با مردم دارند. به هر حال مسئولین تصمیم میگیرند. حتی الان ممکن است تشخیص دهند که من باید در جای دیگری و با مسئولیت دیگری خدمت کنم. اما رئیس بانک بودن به معنی بهترین بودن از لحاظ کار نیست. ممکن است مثلاً رئیس یک دایره آگاهی مسئولیتش خیلی بیشتر از رئیس یک شعبه باشد. · چه کسانی در بانک کار میکنند؟ بانک نیز مانند خیلی جاهای دیگر زنجیرهای از افراد مختلف است. خدمتگزاران، تحویلداران، مسئولین دوایر مختلف، معاون و ... کلاً افرادی که در بانک خدمت میکنند دو دسته هستند. عدهای از آنان به عنوان کارمند مشغول به خدمتند و عدهای نیز کسانی هستند که امضا دارند و در بانک دارای سمت هستند و به آنان «پایهور» میگویند. · تحویلدار کیست؟ کسی که مستقیماً با پول سروکار دارد. البته امروزه دیگر اصطلاحاً به آنها تحویلدار نمیگویند چرا که با ورود سیستمهای رایانهای به بانکها، بیشتر میتوان آنها را متصدی امور بانک خواند. رایانه آنها را قادر میکند که علاوه بر دریافت و پرداخت پول، بسیاری از کارهای دیگر بانک را هم انجام دهند. · با سیستمهای الکترونیکی جدید مشکل ندارید؟ به هر حال هر سیستمی که جدید بیاید مدتی طول میکشد تا با نیازها و امکانات موجود کشور تعریف و تطبیق داده شود. اما این مشکلات را مسئولین بانکها سعی میکنند سریعاً رفع کنند. جهتگیری تمامی بانکها به سوی بانکداری الکترونیکی است و قطعاً خدمات بانکها روز به روز گستردهتر و کارکنانش نیز تخصصیتر خواهند شد. · با توجه به اینکه در بانک، پولهای قلمبه قلمبهی زیادی وجود دارد، از دزدها نمیترسید؟ موش کوچولو به آنها اطمینان میدهد که نیازی نیست آنها نگران انتخابشان باشند. ممکن است ابتدا بترسند، اما طبیعی است و اشکالی ندارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 12