مجله کودک 215 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 14

ادیان، مذاهب و اعتقادات مردم جهان تعالیم مسیح (ع) عیسی مسیح (ع)، تعالیم دین آسمانی خود را بر پایه «محبت» بنا نهاد. او همیشه میگفت که خداوند، وجودی منزه (پاک)، عادل مطلق و در همان حال بخشاینده و مهربان است. در تعالیم اخلاقی دین او نیز، عیسی بن مریم (ع) همواره پیروان خود را به استقامت و داشتن اراده محکم امر میکرد و او به مدت سه سال در اطراف و اکناف میگشت، به هر جا میرفت، وعظ و خطابه میکرد و مردم از گوشه و کنار به سوی او رهسپار میشدند و به تعالیم او ایمان میآوردند. ··· در یک نقاشی موزاییکی ایتالیایی، حضرت مسیح (ع) تصویر شده است که در هنگام تبلیغ دین خود به دو ماهیگیر به نامهای «اندرو» و «سیمون» برخورد کرد. نصیحتهای مسیح (ع) باعث شد تا آن دو از جمله پیروان یا حواریون آن حضرت شوند. عیسی مسیح (ع) 12 نفر شاگرد و همنشین با خود داشت که به آنها «حواریون» میگویند. ··· در نقاشی دیگری که مربوط به نقاشی فرانسوی است. مراسم تعمید 12 پیرو عیسی مسیح (ع) تصویر شده است این 12 پیرو، دست از خانه و کاشانه خود شسته بودند. آنها سخنان عیسی (ع) را میشنیدند و آماده میشدند تا تعالیم معلم بزرگ خود را در چهار گوشه جهان منتشر کنند. پدر میگوید که چون خانوادهآنها فامیلی لیتل (کوچک) دارد بنابراین از این نظر مشکلی وجود ندارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 14