مجله کودک 215 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 15

··· در سقف کلیسایی در ایتالیا، نقاشی وجود دارد که در آن خداوند نشان داده شده است که اعلام میکند: «عیسی پسر خداوند است» (روایت مسیحیان)، در اطراف آنها، 12 حواریون حضرت نیز نقاشی شدهاند. ··· در نقاشی شیشهای که در کلیسای «سنت آلبانس» انگلستان قرار دارد، مراحل مختلف زندگی عیسی مسیح (ع) پنجره به پنجره تصویر شده است. مثلاً در دو پنجره پایین، چوپان بودن حضرت عیسی و در آخرین پنجره به صلیب کشیده شدن حضرت (روایت مسیحیان) نقاشی شده است. در کنار صلیب، حضرت مریم (ع) دیده میشود. ··· یکی از ویژگیهای حضرت عیسی مسیح (ع)، معجزات آن حضرت است. شفا دادن بیماران، زنده کردن مردگان، ایجاد توفان یا آرام کردن آن، راه رفتن بر روی آب و به روایت مسیحیان تبدیل آب به شراب از معجزات حضرت عیسی (ع) است که تعداد آنها 30 مورد اعلام شده است. (تصویر رود جلیل در فلسطین اشغالی که گفته میشود عیسی (ع) بر سطح آن راه رفته است.) مقدمات کار انجام میشود و پرونده موش کوچک به نام استوارت کوچولو به نام خانم و آقای لیتل ثبت میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 15