مجله کودک 215 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 16

سلاحهای شیمیایی حیوانات ¡¡¡ مار کمتر انسانی را میتوانید پیدا کنید که ماری را ببیند و پا به فرار نگذارد. البته از هر صد عدد ماری که وجود دارد. فقط ده تای آنها سمی هستند. سم مارها دو دسته است: «نوروتوکسین» سمی که اعصاب و عضلات را فلج میکند و «هموتوکسین» که باعث انعقاد خون در داخل همه رگها میشود. سم مارها سلاح مهم آنها در برابر خطرها است. سم مار کبرا آنقدر قوی است که اگر در یک قاشق چایخوری جمع شود، میتواند 160 انسان یا 160 هزار موش را بکشد. ¡¡¡ راسو یکی از بد بوترین حیوانات، راسو نام دارد. اگر راسو مورد حمله جانوری قرار گیرد، گازی بد بو و نفرتانگیز آزاد میکند که هیچ جانوری نمیتواند آنرا تحمل کند و فرار میکند. گاز بد بوی راسو، در دانش شیمی به صورت مصنوعی از ترکیبات «آروماتیک» یا معطر! ساخته میشود. ¡¡¡ موش خرما موش خرما اگر مورد اذیت و آزار قرارگیرد، پنجههای جلویش را محکم بر زمین میکوبد، دم خود را راست نگه میدارد، سپس پشت خود را به حیوان حمله کننده میکند و مایع شیمیایی سوزاندهای را به طرف او میپاشد. این مایع، موقتاً حیوان مهاجم را کور میکند. بچههای پرورشگاه یک صدا با هم از استوارت کوچولو خداحافظی میکنند. و استوارت سوار بر تاکسی زرد رنگ، همراه پدر و مادر جدیدش به خانه دیگری میرود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 16