مجله کودک 215 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 30

بازیهای رایانهای حکایت کوسهای چند سالی است که از روی انیمیشنها و فیلمهایی که برای بچهها ساخته میشود، بازیهای رایانهای آنها نیز تولید میشود. بیشتر این فیلمها را شرکت «دریم ورکز» میسازد و شرکت «اکتیویژن» هم آنها را به بازیرایانهای تبدیل میکند. بازی رایانهای «حکایت کوسهای» نیز از روی فیلم آن ساخته شده است. در بازی شما باید «اسکار» را هدایت کنید. اسکار ماهی است که در یک کارواش زیر دریایی که به آن «وال واش» میگویند کار میکند. او دوست دارد که به جنگ کوسههای ظالم برود و قهرمان ماهیها بشود. چند ماموریت در بازی به عهده اسکار گذاشته شده است؛ مثلاً باید با ماهیهای دیگر مسابقه شنا بدهد، یا باید تعدادی سکه جمعآوری کند تا برای اتاقش، وسایل بخرد. ماموریت بعدی اسکار، مبارزه با «دون لینو»ی ظالم و بدجنس است. او دار و دسته ظالمی دارد که مانند مافیا در زیر دریا به کارهای خلاف میپردازند. گرافیک این بازی خوب است و همه کسانی که فیلم حکایت کوسهای را دیدهاند از این بازی خوششان میآید. فردا صبح، مادر خانواده، جو و استوارت را از خواب بیدار میکند. او از جو میخواهد تا لباسهای کثیفش را به مادر بدهد تا بشوید اما ناگهان اتفاق بدی روی میدهد. لباس جو بر روی استوارت کوچولو میافتد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 30