مجله کودک 215 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 35

··· هر چند قبل از ظهور اسلام، اعراب صحرانشین، بتپرست بودند. اما پس از اسلام آنها به دین اسلام گرویدند. ··· عربهای صحرانشین، شتر را «هدیه خداوند» مینامند. این حیوان صبور و مقاوم کمکهای فراوانی به عربهای صحرانشین انجام میدهد. عربهایی بودهاند که با نوشیدن شیر و شتر در بیابان از مرگ حتمی نجات پیدا کردهاند. ··· اجداد عربهای بیابانگرد در شعر و موسیقی مهارت زیادی داشتهاند. امروزه نیز عربهای صحرانشین شعر میسرایند و با نوعی وسیله موسیقی ابتدایی، نوازندگی میکنند. ناگهان مادر صدای ضربههایی را میشنود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 35