مجله کودک 483 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 12

میشود. هریک از روشهای آبیاری تحت فشار خود به دستههای مختلفی تقسیم میشوند. مثلاً در مورد همین آبیاری بارانی میتوان به انواع ثابت و غیرثابت آن اشاره کرد. در نوع ثابت بالهای آبیاری به مقدار کافی در زمین کشاورزی کار گذاشته میشوند و در نوعهای غیرثابت، بالهای آبیاری متحرک هستند و جابجایی آنها بسته به نوعشان با دست یا ماشین صورت میگیرد. Õ یک باران مصنوعی. خیلی خوب است. هریک از سیستمهای آبیاری دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. آبیاری بارانی میتواند آب را به طور یکنواخت در سطح مزرعه توزیع کند. همچنین کارایی خوبی در زمینهای شیبدار از خود نشان میدهد. در سیستمهای آبیاری قطرهای و نشتی هم رطوبت لازم محیط ریشه گیاه به خوبی تأمین میشود ضمن اینکه به میزان زیادی از اتلاف آب جلوگیری میشود. Õ و چه عیبهایی دارند. میتوان به بحث هزینههای راهاندازی آنها اشاره کرد. همچنین هزینه نگهداری آنها. اما در مجموع استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار مزایای زیادی به همراه دارد. Õ خب، بعد از آبیاری بارانی حالا در مورد آبیاری قطرهای صحبت کنید. از نام این روش آبیاری هم میتوان شیوه عملکرد آن را حدس زد، آب مورد نیاز گیاهان در این روش به صورت قطره قطره در اختیار آنها قرار میگیرد. آب دارای فشار پس از خروج از واحد کنترل مرکزی توسط لولههای انتقال آب به سرتاسر سطح مزارع میرسند، شبکه توزیع و آبرسانی در سیستمهای آبیاری قطرهای شامل لولههای اصلی، رابط و فرعی زیادی هستند و در نهایت روی این لولههای فرعی قطرهچکانهایی نصب شده است که جلوی فشار اضافی آب را گرفته و آب به صورت قطره قطره از آنها خارج میشود. Õ چند تا از این قطرهچکانهای کوچک باید مورد استفاده قرار گیرد تا قطره قطره یک زمین کشاورزی آبیاری شود؟ درختی را در نظر بگیرید که به دور آن یک لوله آب در فاصله مناسبی از سایهانداز و تنهاش قرار گرفته است. حالا اینکه سیراب شدن این درخت به چند قطرهچکان نیاز دارد کاملاً بستگی به سن درخت دارد. مثلاً در ابتدا وقتی درخت کوچک است دو قطرهچکان روی افسر نیروی ضدخرابکاری (SAS) ایتالیا- دهه 90 میلادی اسلحه «برتا» و جلیقه ضد گلوله از لوازم همراه این نیروهاست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 12