مجله نوجوان 82 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 82 صفحه 3

خبر درست ابراهیم بن محمود می گوید که به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم : «یابن رسول الله ! نزد ما اخباری از فضایل شما اهل بین هست که از دشمنان شما روایت شده و ما نظیر آنها را از شما نشنیده ایم ؛ آیا این اخبار را قبول کنیم ؟ » حضرت رضا علیه السلام فرمود : «ای پسر ابی محمود ! بر ما بسیار ظلم کرده اند و مخالفان ما سه نوع حدیث و خبر در بارۀ ما ساخته اند . یک نوع اخباری است که در بارۀ غلو کرده اند و چیز های عجیب و غریب ساخته اند . نوع دوم آن است که در حق ما کوتاه آمده اند و قدری از حقیقت را پوشانده اند . نوع سوم آن است که به دشمنان ما بیش از اندازه بد و بیراه گفته اند . آن وقت چون دیگران اخبار نوع اول را که دارای زیاده روی و عجایب و غرایب است بشنوند که ما را مانند خدا شمرده است ، پیروان ما را تکفیر می کنند و وقتی اخبار نوع دوم را که دارای کمی و کاستی است بشنوند ، حق ما را درست نمی شناسند و وقتی اخبار ساختگی دشنام و ناسزا در بارۀ دشمنان ما را بشنوند ، نامها را فراموش می کنند و آنها را به ما نسبت می دهند و دشمن تراشی می کنند . در حالیکه خدا فرموده است :«به کسانی که خدا را نمی شناسند دشنام ندهید تا ایشان نیز ندانسته به خدا دشنام دهند . » ای پسر ابی محمود ! چون هر دو دسته از مردم را دیدی که به راهی روند ، تو بر راه ما برو تا گمراه نشوی . کمتر چیزی که مرد را از دین به در کند ، این است که سنگریزه را بگویند دانۀ خرماست و به آن تعصب ورزند و با دیگری دشمنی کنند . خبر درست را از دوست دانای پرهیزکار باید گرفت ، نه دشمن دانا و نه دوست نادان . پس نگاهدار آنچه برای تو حدیث کردم و خبر دنیا و آخرت را در آن جمع کردم . »

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 82صفحه 3