مجله نوجوان 246 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 246 صفحه 17

و یا این سه نفر که گروهی با هم کار میکنند، پسری که گارمون مینوازد، کودکی که جعبهای قرمز در دست دارد و دستمزد میگیرد و دختری که پشت سر او تنبک میزند و به نقطهای در آسمان خیره شده و کسی نمیداند به دنبال چه میگردد، شاید روزیشان را از خدا میطلبد نه از بندگان خدا. فکر میکنید وظیفهای که به عهدة اینها گذاشته شده چقدر سنگین است؟ یا شاید با خود میگویید: « این که کار سختی نیست، مرتب کردن رختخواب و حمّام کردن و شستن جوراب زحمت بیشتری دارد!؟»

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 246صفحه 17