مجله نوجوان 246 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 246 صفحه 34

جدول کلمات متقاطع نرگس فراهانی افقی: 1ـ تندرست ـ دارو ـ نادان. 2ـ تصفیهخانه. 3ـ قلعه ـ پیکر من! ـ پایه و مرتبه ـ همگی. 4ـ کلمة تنبیه در مقام آگاه ساختن ـ پیکر بی جان انسان ـ لولة تنفسی. 5ـ قوت لایموت ـ همچنین ـ دستور. 6ـ کسی که وام خود را ندهد و یا در دادن آن تأخیر کند ـ چند دقیقه. 7ـ مفعول بیواسطه ـ دلیل خواستن ـ ناشنوا 8ـ بخشندگی ـ سبزی خوشبو. 9ـ مردم یک کشور ـ مادر ـ تیره و تار. 10ـ حیا و آزرم ـ شفّاف و بدون رنگ ـ بچّه ننه و ننر. 11ـ خطاب بیادبانه ـ ریم ـ شکننده ـ چهره. 12ـ اندک و معدود. 13ـ باران یخ زده ـ نیرنگ ـ از شهرهای استان یزد که سفالش هم معروف است. عمودی: 1ـ بی شائبه ـ نوعی پارچة پشمی ـ آوازه. 2ـ عهدهدار حفظ نظم و اجرای قوانین و مقرارات در روستا ها و راههای خارج از شهر میباشد. 3ـ بخشی از صورت ـ خالص ـ درد ـ صد متر مربع. 4ـ مبهوت ـ پشیمانی ـ پنجه و نوعی ساز. 5ـ قایق بزرگ ماهیگیری ـ وجود دارد ـ ورق سبز!. 6ـ حاشیه و کناره ـ مضارع اخباری اول شخص مفرد از مصدر کشیدن. 7ـ ضمیر غایب ـ آرزومند و متوقع. 8ـ هنر خوردنی ـ چاپ. 9ـ شکایت ـ چارچوب قالی ـ واحدی در وزن. 10ـ مقام ـ کشور ـ تله. 11ـ با ناله سودا میکند! ـ صورت ظاهری چیزی ـ مقیاس وزن در ایران برابر با چهار من تبریز. 12ـ تصویر خنده آور. 13ـ یار مجنون ـ صد سال ـ توانایی خواندن و نوشتن.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 246صفحه 34