مجله نوجوان 14 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 32

اعضای بدن انسان (فرهنگ عامیانه) هفته گذشته بخشی از باورهای قدیم درباره اعضای بدن اسنان و پیشبینی اتفاقات ناشی از آنها را برررسی کردیم. این هفته بخش دیگری از ا ین باورها را مرور میکنیم. الف) ناخن، موی سر و دندان کسی که با دست چپ ناخن دست راستش را بگیرد، نان خودش را درمیآورد. موی سر را اگر سر راه بریزند، گنجشک برده و با آن لانه میسازد و صاحب مو سرگیجه میگیرد. دندان افتاده را باید سه بار کز داد و سپس در سوراخ دیوار گذاشت. ( قدماً معتقد بودن که پنهان کردن ناخن و موی سر و دندان برای آن است که به دست دشمن نیفتد، زیرا یکی از عملیات جادوگریای که امروزه هم در بعضی نقاط رواج دارد،دنبه گداز (Envoutment) است. برای این کار،جادوگر، آدمک کوچکی از موم درست کرده، دندان، ناخن یا موی سر دشمن را در آن عروسک مومی میگذارد و پس از به جا آوردن مراسم مخصوصی هر نقطه از تن آدمک مومی را که زخم بزند، صاحب آن مو یا ناخن، از همان نقطه رنجور میشود. در قصص العلما صفحه 231 نوشته که میرزا محمد اخباری به وسیله دنبه گداز، سراشپختر (سیتسانوف) سردار روسی را برای فتحعلی شاه آورد! در مثل میگویند: مگر سراشپختر را آوردی؟) ب) بینی از بینی کسی نباید عیبجویی کرد چون خدا آن را درست کرده است. سر بینی که بخارد، به مهمانی خواهند رفت. ج) خارش کف پا اگر بخارد، سفر دوری رخ میدهد. کف دست راست اگر بخارد، باید آن را روی سر پسر بزرگ کشید تا پول گیرشان بیاید. کف دست چپ اگر بخارد، خرج زیاد میشود. د) عطسه یک عطسه علامت صبر است و در جوابش باید گفت: «عافیت باشد». دو عطسه، علامت جخد (جهد) است و باید در انجام کار تعجیل کرد. ه) خمیازه و سکسکه هر کس سکسکه بکند، به او تهمت میزنند که چیزی دزدیده است تا این ترس باعث برطرف شدن سکسکة او بشود. روبروی کسی نباید خمیازه کشید چون برای آن شخص بدبختی میآورد. اگر کسی خمیازه بکشد، حتماً دو نفر دیگر هم در خانه خمیازه خواهند کشید. (معروف است که مردی خمیازه کشید. زنش هم با او خمیازه کشید و چون کس دیگری در خانه نبود، مرد به دنبال شخص سوم گشت و تصادفاً دزدی که قصد سرقت داشت را پیدا کرد). و) چشم پلک چشم چپ اگر بپرد، خوشحالی میآورد. پلک چشم راست اگر بپرد، غم و اندوه میآورد. (در جنات الخلود آمده است: «جستن پلک بالای چشم راست، نشانه سلامت و خوشحالی بعد از تنگ دستی است و جستن پلک بالای چشم چپ، نشانه رسیدن غایبی است. جستن پلک پایین چشم راست، نشانه غم و بیماری است و از چشم چپ، رسیدن خبری است که در آرزوی آن باشد و نشانه رسیدن خوشدلی. اگر مژه چشم روی گونه بیفتد، اجل است، باید آن را برداشت. هرگاه کسی چشمش را به کس دیگری چپ بکند و موشی از سوراخی به سوراخ دیگر برود، چشم او چپ خواهد ماند. ز) زبان هر کس زبانش را گاز بگیرد، در آن ساعت دارند جایی غیبت او را میکنند. در موقع صحبت، اگر بیاراده اسم کسی را ببرند، معلوم میشود آن شخص در همان ساعت، یاد سخنگو بوده است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 32