معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1381

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

‏معرفی کتاب ‏

نام کتاب:‏ آزادی های شخصی و فکری از نظر امام خمینی و مبانی فقهی آن ‏

مؤلف:‏ مهدی منتظر قائم ‏

ناشر:‏ ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) ‏

چاپ:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 238‏ 

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 6500 ریال ‏

نام کتاب:‏ امام خمینی و رسانه های گروهی (مبانی فقهی و حقوقی) ‏

مؤلف:‏ جواد فخار طوسی ‏

ناشر:‏ ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 311 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 8000 ریال‏


نام کتاب:‏ نهضت فلسفی امام خمینی ‏

تدوین:‏ دکتر علی اکبر ضیائی ‏

چاپ و نشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 166 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 5500 ریال ‏

نام کتاب:‏ پرواز جان (2) - جُنگ ویژه نوجوان ‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ دوم / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 68 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 2500 ریال‏


نام کتاب:‏ روزی که مسیح را دیدم (مجموعه داستان برای نوجوانان) ‏

نویسنده:‏ محسن پرویز ‏

چاپ و نشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ دوم / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 74 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 3000 ریال ‏

نام کتاب:‏ امام خمینی و جامعه مدنی ‏

تدوین:‏ مهدی براتعلی پور ‏

ناشر:‏ ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 314 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 8000 ریال ‏


نام کتاب:‏ فلسفه تربیتی نهضت امام خمینی‏

نویسنده:‏ جمیله علم الهدی‏

چاپ و نشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه‏

تعداد صفحات:‏ 148‏

قطع:‏ رقعی‏

قیمت:‏ 6000 ریال‏

نام کتاب:‏ درآمدی نظری بر جنبشهای اجتماعی‏

نویسنده:‏ حمیرا مشیرزاده‏

ناشر:‏ معاونت پژوهشی، انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

نوبت چاپ:‏ اول / 81 / 2000 نسخه‏

تعداد صفحات:‏ 292‏

قطع:‏ وزیری‏

قیمت:‏ 15000 ریال‏


نام کتاب:‏ مشروعیت قدرت از دیدگاه امام خمینی ‏

مؤلف:‏ علی خالقی ‏

ناشر:‏ ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 168 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 4500 ریال ‏

نام کتاب:‏ تبلیغات (تبیان دفتر بیست و سوم) ‏

استخراج:‏ معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

تدوین:‏ علی اصغر صباغ پور ‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 5000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 435 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 14000 ریال‏


نام کتاب:‏ سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (تبیان دفتر بیست و هشتم)‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 5000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 192 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 7500 ریال ‏

نام کتاب:‏ قومیت، ملیت و اندیشه فراملّی از دیدگاه امام خمینی (تبیان دفتر سی و چهارم) ‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 144 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 5000 ریال‏


نام کتاب:‏ برداشتهایی از سیره امام خمینی - رهبری (جلد 4) ‏

چاپ و نشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 405 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 15000 ریال ‏

نام کتاب:‏ قبسات (پژوهشنامه فصلنامه در حوزه دین پژوهی سال ششم، شماره 4)‏

چاپ و نشر:‏ مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر‏

تعداد صفحات:‏ 146 ‏

قطع:‏ رحلی ‏

قیمت:‏ 7000 ریال‏


نام کتاب:‏ سه میز اندیشه (گفتگو درباره ابعاد و پیامدها و راهکارهای مقابله با تهدیدها و سیاستهای جدید امریکا) ‏

تهیه و تنظیم:‏ فصلنامه حضور ‏

چاپ و نشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / تابستان 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 72 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

نام کتاب:‏ مثل قصه شیرینی (سروده های مربوط به دوران حیات امام خمینی، انقلاب و...)‏

چاپ و نشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ دوم / تابستان 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 35 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 1500 ریال‏


نام کتاب:‏ ولایت فقیه ‏

زبان:‏ اسپانیولی (گوبیرنوایسلامیکو) ‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / پاییز 1381 - 1250نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 249 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 7500 ریال ‏

نام کتاب:‏ ولایت فقیه ‏

زبان:‏ انگلیسی (گاوینس آود...) ‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / پاییز 1381 - 3000نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 139 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 5000 ریال‏


نام کتاب:‏ کلمات قصار ‏

زبان:‏ سواحیلی (متهالی آدیلی...)‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ پاییز 1381 - 1250نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 210 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 7000 ریال ‏

نام کتاب:‏ کلمات قصار ‏

زبان:‏ هوسایی (کالمومین حیکیمادا...)‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ پاییز 1381 - 1250نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 225 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 7000 ریال‏

‎ ‎