روح خدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1393

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : حجازی، فخرالدین

روح خدا

روح خدا

 

‏شمیم روح خدا می وزد ز پیرهنش‏

‏از آنکه روح خدا جا گرفته در بدنش‏

‏نه تن که روح ممثل ز فیض روح قدس‏

‏همه اشعۀ نور است تار و پود تنش‏

‏چه پیکری، که سبکتر ز بال جبرائیل‏

‏ولی ثقیل تر از وزن آسمان ثمنش‏

‏عیان تجلی سینای موسوی به دلش‏

‏ظهور معجز روح اللهی است در دهنش‏

‏قمیص یوسفی اش را کسی به تن ندرید‏

‏اگرچه چنگ زهر سو فکند اهرمنش‏

‏ز پرنیان بهشتش چو جامه فاطمه دوخت‏

‏گرفت بوسه پیمبر ز چهره و ذقنش ‏

‏فرشته دید و خدا دید و مردمان دیدند‏

‏لب خلیل بر آن بازوان بت شکنش‏

‏از آنکه خون حسینش دوید در شریان‏

‏خدا نهاد به کف ذوالفقار بوالحسنش‏

‏به نیمه شب چو برد سجده بر در معبود‏

‏ز خود فراز رود تا خدای خویشتنش‏

‏دلش که مهبط نور است چشمه سار صفاست‏

‏هزار گل ز بهشت خداست در دمنش‏

‏خوشا که دیدۀ جانم فروغ مهر گرفت‏

‏حیات تازه گرفتم ز بوی پیرهنش‏

‏بلا  ز جان خمینی خدا بدارد دور‏

‏همیشه باد منور چراغ انجمنش‏

‏                                                              فخرالدین حجازی‏

‏ ‏

‎ ‎