موسی تبار مردِ...
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : امین پور، قیصر

موسی تبار مردِ...

«موسی تبار مردِ...»

‏بوی سپند و کندر و عود آمد‏

‏مردی که بند زجر گشود آمد‏

‏مردیم از رکود در این مرداب‏

‏تا لحظۀ عظیم صعود آمد‏

‏دیدی چگونه آن یل خونین یال‏

‏با بالهای زخم فرود آمد‏

‏از بس که عاشقان به عدم رفتند‏

‏در عشق وقفه ای به وجود آمد‏

‏روزی که اضطراب بخود لرزید‏

‏نوبت به اعتماد و خلود آمد‏

‏موسی تبار، مرد شبان شولا‏

‏در گرگ و میش آتش و دود آمد‏

‏مقصود هر قصیده که می خوانیم‏

‏مضمون هر چه شعر و سرود آمد‏

  قیصر امین پور

‎ ‎