مجله کودک 433 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 8

قصّههایزندگیامامخمینی چیازعلیبهتر؟! این قصه را آقای حجّتالاسلام رحیمیان، از نزدیکان امام، تعریف میکند: افراد خانواده و اعضای دفتر امام، همین که صاحب فرزندی میشدند، نوزاد را پیش امام میآوردند و ایشان در گوش نوزاد، اذان و اقامه میگفتند. در مدت نُه سالی که در جماران، خدمت امام بودم، خداوند سه تا بچّه به ما عطا فرمود: بچّهی اول را که برای تبرّک و نامگذاری خدمت آقا بردیم، فرمودند: «چون دختر است، نام «فاطمه» مناسب اوست.» دو سال و نیم بعد، دختر دیگرمان را که تازه به دنیا آمده بود، پیش امام بردیم. امام در گوش بچّه اذان و اقامه را گفتند و اسمش را پرسیدند. من عرض کردم: «آقا، شما اسمش را تعیین کنید!» پرسیدند: «دختر است یا پسر؟» گفتم: «دختر است.» ایشان با لبخند فرمودند: «بسیار خوب، شما که فاطمه را دارید، اسم این را هم «زهرا» بگذارید!» من خیلی تعجب کردم. با وجود آن همه کار و گرفتاریها، و با توجه به این که در تمام این مدّت دو سال و نیم من هیچ صحبتی دربارهی دخترم با امام نکرده بودم، ایشان نامÕ حداکثر سرعت: 486 کیلومتر در ساعت Õ وزن: 16381 کیلوگرم (بدون بمب)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 8