مجله خردسال 210 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 210 صفحه 6

مینا آن قدر بازی کرد تا خسته ی خسته شد و خوابش برد. وقتی بیدار شد، باد نمی آمد. ماه نبود. خانه ی ابری هم نبود. مینا با خودش گفت: چه خواب خوبی دیدم. امشب حتما آن را برای ماه تعریف می کنم.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 210صفحه 6