مجله خردسال 292 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 292 صفحه 6

قورباغه با تعجب پرسید: "چه طوری؟ پری بالهایش را به هم زد و گفت:" از این لحظه به بعد قورباغهها اولین کسانی خواهند بود که پیش از بارش باران از آن خبردار خواهند شد و با آواز قورقور به همه خبر خواهند داد که به زودی باران میبارد!" پری این را گفت. بالهای کوچکش را باز کرد و پرواز کرد و رفت. از آن روز تا به حال، هر وقت میخواهد باران ببارد، قورباغهها زودتر میفهمند و آواز قورقور سر میدهند. آن وقت مردم با خوشحالی به آسمان نگاه میکنند و منتظر باران میشوند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 6