مجله خردسال 292 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 292 صفحه 16

همسایهیما همسایهی ما، جلوی خانهاش، یک چراغ بزرگ دارد که همیشه روشن است. همسایهی ما آن قدر چراغ را خاموش نکرد، نکرد، نکرد که برقها رفت. حالا هم خانهی ما تاریک است. هم خانهی همسایهی ما. هم تلویزیون ما خاموش است. هم تلویزیون همسایهیها. هم خانهی ما گرم است. هم خانهی همسایهی ما.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 16