مجله خردسال 309 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 309 صفحه 16

جمعه جمعه ها پدرم به اداره نمی رود. جمعه ها پدرم برای صبحانه نان تازه می خرد. جمعه ها همه با هم ناهار می خوریم. جمعه ها پدرم روزنامه نمی خواند. جمعه ها روز من و پدر و اسباب بازیهاست!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 309صفحه 16