مجله خردسال 333 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 333 صفحه 8

فرشتهها من میدانستم اسم دختر حضرت محمد(ص) حضرت فاطمه (س) است. به پدرم گفتم:" پیامبر خیلی حضرت فاطمه (س) را دوست داشتند؟" پدرم گفت:" خیلی زیاد." پرسیدم:" شما هم مرا همان قدر دوست دارید؟" پدرم سرم را بوسید و گفت:" همانقدر دوستت دارم ولی یک آرزو هم دارم." پرسیدم:" چه آرزویی؟" پدرم گفت:" این که تو یاد بگیری مثل حضرت فاطمه (س) باشی. همیشه راست بگویی، با همه مهربان باشی و هیچ وقت خدا را فراموش نکنی." پدرم را بغل گرفتم و گفتم:" قول میدهم مثل او باشم. دختری خوب، راستگو و مهربان و همیشه به یاد خدا.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 333صفحه 8