مجله خردسال 456 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 456 صفحه 6

چند روز بعد، بچهها یک دسته گنجشک را دیدند که توی حیاط مدرسه میپریدند. یکی از بچهها پرسید: اینها را کی خبر کرد؟ اینها از کجا آمدند؟

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 456صفحه 6