مجله خردسال 456 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 456 صفحه 22

قصه حیوانات وقتی پروانه داشت شهد یک میوهی شیرین را میخورد ... حشرهی سبز او را دید و گفت:«وای! چه پروانهی عجیبی!» پروانه پرسید:«چرا به من گفتی عجیب!؟» حشره سبز خندید و گفت:«پروانهای با بالهای شیشهای! خیلی خندهدار است!»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 456صفحه 22