مجله خردسال 456 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 456 صفحه 23

پروانه پر زد و از آنجا رفت. ناگهان روی یک گل، پروانهای دید با بالهای شیشهای! درست مثل خودش! آنها با هم دوست شدند. حالا آنها در کنار یک عالمه پروانهی بال شیشهای شاد شاد زندگی میکنند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 456صفحه 23