مجله خردسال 296 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 296 صفحه 10

قطار توت محمد حسن حسینی یک قطار مورچه بر درخت توت بود آن قطار باربر بی صدا و سوت بود راه آن قطار تند سخت سخت سخت بود پیچ و خم زیاد داشت شاخه ی درخت بود توت های خوش مزه بار آن قطار بود می گذشت تند تند می رسید زود زود

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 296صفحه 10