مجله کودک 89 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 89 صفحه 15

به به چه بویی! -:«بدو این سینی کباب را ببر. تا من هم بیایم.» چه بویی می دهد. یک سیخ کباب که به جایی بر نمی خورد. خوب است کسی حواسش نیست. اما روژان کجاست؟ روژان: سلام رهی، این جا چه می کنی؟ همه منتظر تو هستند و بعد تو... به قول بابا.خیلی بی معرفتی!» رهی: بیا بخور.حرف نزن! بابا:«پس این سیخ چرا این جوری شده؟» روژان: «بابا...» رهی: «هیس...» روژان: «بابا راستش را بخواهی...» بابا:«نمی خواهد بگویی. رهی، غذا خوردن، آن هم کباب فقط دور هم می چسبد.اگر لذت را تقسیم کنی. چند برابر می شود.» رهی:«می دانم ،ولی وقت نبود تقسیم کنم.بویش هم خیلی خوب بود. تازه ، با روژان تقسیم کرده ام دیگر چه می گویید؟ » -: «زحمت کشیدی!»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 15