مجله کودک 147 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 43

تاب فراقش را ندارد هرکس که او را دیده باشد هرکس که چون من، دست او را چون برگ گل بوسیده باشد. کپلر نظریات خود را در قالب کتابی عرضه کرد. ارزش نظریات کپلر در کتاب او به این خاطر است که بر اساس محاسبات محکم ریاضی ارایه شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 43