مجله کودک 148 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 20

جدول دو ستون و چهار پل افقی 1.گریز و گریختن- توانایی خواند و نوشتن. 2.از شهر های اطراف تهران. 3.ضمیر مفرد غایب به معنی او. 4.من و شما. 5.رمق و توان. 6.طرحی که از روی آن، خیاط لباس می دوزد، به معنای نمونه هم هست - اتاق راه آهن. 7.بانگ و فریاد از روی خشم و قهر- متضاد گرما. 8.دست عرب. 9-همان بله انگلیسی. 10.عدد یازده. 11.با بازدم همراه است. 12.فعل ماضی ساده سوم شخص مفرد از مصدر ربودن- جمع گل در فارسی. عمودی 1.به معنای امر و دستور، در اتومبیل هم پیدا می شود- میوه جالیزی. 2.واحد پول ایران- جایی در دریا که آب دور خود می چرخد و فرو می رود. 3.هر چیزی آویخته و آویزان ، همان پاندول ساعت های قدیمی است- خم شده و کج شده. 4.دین دار شدن و دینداری- در عربی به معنای نام ها، همان جمع اسم است. پاسخ جدول شماره گذشته جدول متقارن گردبادهای وحشتناک با قدرتی بیش از ده برابر قدرت گردبادهای کره زمین بر سطح زحل می وزند. سرعت این گردبادها به 1100 کیلومتر در ساعت می رسد که بدون وقفه سراسر سیاره را می پیمایند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 20