مجله کودک 233 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 25

جدول مربع افقی 1. چهره و روی ـ تردید و دودلی ـ خرس آسمانی که کوچک و بزرگ آن در آسمان است. 2. هوای متحرک ـ ورزش زمستانی. 3. پرندهای که سرش را به زیر برف میکند ـ پهلوان. 5. تیره و کدر ـ فلز زنگزدنی. 6. گلی خوشبو، به رنگ زرد، کبود یا سفید ـ چوپان با این چوپ، آهنگ میزند. 7. مکانی که اطمینان و آسایش را در فرد ایجاد کند ـ وسیلهی شکار در قدیم. 8. سنگریزه ـ زیاد نیست ـ من و شما. عمودی 1. پروردگار ـ مادر عرب ـ غذای بیمار. 2. برای رشد گیاه، لازم است ـ رستگار و درامان. 3. مدرسهی ابتدایی را گویند. 5. ویتامین انعقاد خون ـ رطوبت. 6. دیواری از سیمان را گویند. 7. در کشتی، بادبانها را به ان میبندند ـ چوب خشک و شاخههایی که به درد سوختن بخورد. 8. پیشاوندی که معنی نفی و نداشتن را بدهد ـ هر 3 کیلوگرم را گویند ـ علامت جمع در زبان فارسی/ پاسخ جدول شماره گذشته جدول 2 مستطیل 2 مربع پاچا چند ظرف محلول را به طرف سربازان پرتاب میکند. با این کار آنها به شکل چند حیوان مختلف درمیآیند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 25