مجله کودک 233 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 34

بچههای جهان بچههای اروپا قارهای با خاک کشاورزی بسیار مرغوب و بارندگیهای مناسب، اروپا را تشکیل داده است. سطح تحصیلات و زندگی مادری در این قاره بسیار بالاست و 44 کشور جهان در این قاره قرار دارند. کشورهای روسیه و ترکیه هم آسیایی هستند و هم اروپایی. کشورهای بزرگ اروپایی، در گذشتهای نه چندان دور، از استعمارگرترین کشورهای جهان بودند. پیشرفت اروپا به بهای عقبماندگی آفریقا و قسمتهایی از آسیا در طول تاریخ به دست آمده است. ··· زندگی شهری و شهرنشینی در اروپا رواج و اهمیت زیادی دارد. بیش از 73 درصد اروپاییها در شهر زندگی میکنند. کودکان اروپایی کمتر اجازه دارند که بدون والدین خود به فاصلههای دور در شهرها بروند. فرشگاههای بزرگ چندین طبقه و زنجیرهای تمامی نیازهای اروپاییان ساکن شهرها را برآورده میکند. ··· جذابیتهای زیاد، کار،تحصیل و زندگی در اروپا باعث شده است تا مهاجران زیادی از قارههای آسیا و آفریقا به این قاره روی آورند. جمعیت اروپا، ترکیبی از نژادها، رنگها و دینهای مختلف آسیایی و اروپایی است. در این قاره بیش از 20 میلیون مسلمان زندگی میکنند. ··· از سال 1957 میلادی فکر تشکیل اتحادیهای از کشورهای اروپایی، توسط چند کشور این قاره مطرح شد. در ابتدا، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، آلمان، لوگزامبورگ و هلند به این اتحادیه پیوستند. آنها با همدیگر «بازا مشترک اروپا» را درست کردند و با همدیگر روابط اقتصادی و تجاری آزاد و راحتتری را برقرار کردند. در سال 1993 میلادی، با پیوستن بقیه کشورهای مهم اروپایی به این اتحادیه، واحد پول و پرچم مشترکی نیز برای اتحادیه اروپا و بازار اقتصادی آن درست شد. امروزه «یورو» واحد مشترک بین اروپاییها است. او بر سر و روی کوسکو میپرد و نمیگذارد از آن محلول بنوشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 34