مجله کودک 251 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 251 صفحه 37

آنها در یکی از ایالتهای آمریکا زندگی میکنند. در فیلم میبینیم که «روی» از مهاجرت خانوادهاش از آن ایالت به نقطهای دیگر ناراحت است. در هشت سال گذشته، این باره پنجم است که خانواده «روی»، مهاجرت کردهاند. «روی» با بازیکن فوتبالی به نام «بئاتریس» و پسری دیگری به نام «مالت فینگرز» دوست است. مالت زندگی مانند «هکلبری فین» دارد. او به صورت مخفیانه در یک قایق زندگی میکند و به مدرسه هم نمیرود. تمام کار مالت این است که تجهیزات و ماشینهای کارخانهای که قرار است در زیستگاه جغذها برپا شود را خراب کند. او هر چند وقت یکبار، وارد کارخانه میشود و قسمتهایی از آن را خراب میکند. افسر پلیس «دلینکو» دوست دارد تا مالت را سربزنگاه دستگیر کند اما متاسفانه آنقدر دست و پا چلفتی است که هیچگاه موفق به این کار نشده است. سه پسر بچه با هم اتحاد میبندند تا کاری کنند که کارخانه در آن محل ساخته نشود. زیرا با ساخته شدن این کارخانه، بسیاری از جغدها در آن ناحیه از بین خواهند رفت. بچهها همچنین باید به مردم منطقه ثابت کنند که کارخانه، جز ضرر و زیان برای آنها چیزی نخواهد داشت. فیلم «هو هو»، موضوع حفظ محیط زیست دارد و از روی یک داستان مخصوص کودکان نوشته شده است. این فیلم کمی جنبه خندهدار و کمدی دارد و در گروه فیلمهای خانوادگی هم، طبقهبندی شده است. شورولت کوروت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 251صفحه 37