مجله کودک 251 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 251 صفحه 40

ترانه نجفی / 5/6 ساله / از تهران فاطمه سدیدی / از رشت مطلب علمی در زیر ششها پردهای وجود دارد که شکم را از ششها جدا میکند. نام آن «دیافراگم» است. هنگامی که دیافراگم به طور پرشی حرکت کند، دچار «سکسکه» میشوید و این باعث میشود که شما کوتاه و سریع تنفس کنید. صدای خندهدار سکسکه، بر اثر عبور ناگهانی هوا و باز و بسته شدن سریع تارهای صوتی ایجاد میشود. برگرفته از کتاب «بدن شما چگونه کار میکند.» آیا میدانید که؟ آیا میدانید که مار با زبانش بو میکشد و شکار را پیدا کرده، میخورد. مرغ مگسخوار تنها پرندهای است که به عقب هم پرواز میکند. برگرفته از مجلهی «خانوادهی سبز» لطیفه روزی دو نفر خالیبند به هم میرسند. اولی: ساعت بابای من افتاده بود توی چاه 10 سال بعد درش آوردند، هنوز کار میکرد. دومی: برای این که کم نیاورد، گفت: این که چیزی نیست. بابای من افتاده بود توی چاه، 10 سال بعد، درش آوردند. هنوز زنده بود! اولی: اون تو چی کار میکرد؟ دومی: ساعت بابای جنابعالی را کوک میکرد! روزی یک نفر از دوستش میپرسد: کی از سفر برگشتی؟ میگوید: فردا. اولی: فردا که هنوز نیومده؟ دومی: عجله داشتم، یک روز زودتر اومدم! طاهر آئینهوند از تهران رعنا پنائیان / 8 ساله / از بوشهر سجاد مومنزاده / از رشت ریحانه نوری / 7 ساله / از تهران «تابستان یا مدرسه!» تعطیل شدیم... آره تعطیل شدیم. به اندازهی تمام دنیا خوشحالم. همین طور بچهها... داریم میدویم. میخندیم... بستنی میخوریم... آره خوشحالیم. امروز روز اول تعطیلی است. یکی از دوستانم رفته شمال... از بچههای دیگر هم خیلی دورم. چون خانهشان خیلی دوره. نمیدام یک حسی دارم. یک حسی که میگه... دلتنگ شدم. دلتنگ بچّهها... یادمه روز آخر مدرسه با یکی از دوستانم قهر بودم. امروز دیدمش... در پارک... بعد از کلی صحبت با هم آشتی کردیم. خدایا خوشحالم که نگذاشتی این سال تحصیلی با قهر و دعوا تمام بشود. همیشه ما بودیم که میگفتیم... اَه امروز امتحان داریم... امروز خانم آمده مگه مریض نبود؟ وای... باز هم مدرسه؟! راستش دلم برای همهی آن روزها تنگ شده. برای آن قهر کردنها آشتی کردنها... روی میز و نیمکت نشستنها... نامههای زیرمیزی ردّ و بدل کردنها... خندیدنها... نمیدانم شاید فقط من این طور نباشم. شاید بقیهی دوستانم هم همین طور باشند. ولی خیلی حسّ بدیه... دیگه طاقت ندارم. میخواهم بروم مدرسه. امروز نه تنها دلم برای بچهها بلکه برای مدرسه هم تنگ شده. دلم میخواهد بروم مدرسه، در آغوش بچهها... حال و احوال پرسیدنها... و ... ساناز نیکبین / از تهران · نام خودرو: شورولت ایمپالا · کشور سازنده: آمریکا · حداکثر سرعت: 233 کیلومتر در ساعت · انتقال نیرو: 4 دنده ـ اتوماتیک · مشخصات کلی بدنه: 4 در

مجلات دوست کودکانمجله کودک 251صفحه 40