مجله کودک 283 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 25

جدول 2 مثلث پروانه ای افقی 1 . متخصص و کسی که در کاری مهارت دارد . 2 . دارایی ، جمع « مال » 3 . جمع آن « اهرام » است . 4 . اشاره به دور 5 . کباب می فروشد . 6 . نامه ی اعمال دانش آموزان . عمودی 1 . عدد یازده 2 . ویتامین انعقاد خون . 3 . گله ی گاو و گوسفند 4 . مادر باران 5 . محصول کار دو آشپز چنین شود- از مواد اصلی صبحانه . 6 . شهرت و آوازه . 7 . حرف همراهی در فارسی . 8 . خاندان . 9 . دریای عرب پاسخ جدول شماره گذشته جدول مربع های درهم به نام « استارلی » است . دوچرخه ها به صورت دو نفره ، مسابقه ای ، سه چرخه و تک چرخ ساخته می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 25