مجله کودک 283 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 32

آلوده ترین جانوران روی زمین هستند . گربه ها ، زیبا هستند ، و کثیف ، خیلی کثیف . حتّی کثیف تر از همه ی چیزهای کثیفی که می خورند . هیچ موجود زنده یی حتّی موش های سَراپا آلوده که چندین نوع بیماری کُشنده را با خود این وَر و آن وَر می برند حتّی حشرا آلوده به میکروب های گوناگون حتّی سگهای ولگرد که همیشه در جاهای خالی کثیف زندگی می کنند به اندازه ی گربه ها کثیف و آلوده نیستند . بدبختی در این است که گربه ها اگر بشویی- با صابون و داروهای پاک کننده هم بشویی- ممکن است زیباتر و « مَلوس » تر بشوند و حتّی ظاهرشان ، تمیز و تمیزتر بشود و از تمیزی ظاهری ، بَرق بزنند . امّا آلودگی آن ها ابَداً ابداً از بین نمی رود و بیشتر و بیشتر هم می شود . تو ، دوستِ خوبِ کوچک من ! ممکن است بتوانی به گربه ها بعضی کاره را یاد بدهی ، امّا هرگز نمی توانی یادشان بدهی که چیزهای آلوده ی مانده ی فاسد و گندیده و کثیف را نخورند . یادت باشد ! گربه ی خیس ، از گربه ی خشک آلوده تر است . گربه ی شُسته شده از گربه ی شُسته نشده . گربه ی دست آموزِ تربیت شده ، از گربه ی ولگردِ بی تربیت کثیف تر است . و جانورشناسی یکی دیگر از شاخه های دانش زیست شناسی است که گستردگی زیادی دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 32