مجله کودک 286 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 25

جدولی با یک خانه تیره افقی 1- دارایی اولیه که برای شروع هر گونه تجارتی لازم است . 2- زبر نیست 3- دسته و جماعت 4- فرمان و دستور 5- راه میان بر! عمودی 1- بامصرف آن ، شخص هم به خود و هم به اطرافیانش ضرر می رساند 2- گله ی گاو ، گوسفند یا اسب 3- درخشان و نورانی 4- وسیله ی کار نجّار 5- دریای عرب پاسخ جدول شماره گذشته گربه های بدون مو ، گرهی از گربه ها هستند که از دهه 60 میلادی پرورش آنها رد نمایشگاه های گربه انجام می شود "سفینکس" نام چنین گربه هایی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 25