مجله کودک 286 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 27

جوجه گنجشکها با شوق و ذوق به این قصه گوش می دادند . شب بود ، جوجه گنجشکها به قصه ی گنجشک پیر گوش می دادند . او می گفت : "شاهینی به سوی گنجشکها می آمد . آنها همه جیک جیک کنان فرار کردند ، مگر گنجشک پا کوتاه که به شاهین خیره نگاه کرد . شاهین ، گنجشک پا کوتاه را به چنگش گرفت و گفت : "چرا همه فرار کردند و تو نکردی ؟" گنجشک پا کوتاه گفت : "می خواستم شهامتم را به گنجشکها نشان دهم ." شاهین ، گنجشک پا کوتاه را به لانه اش برد و گفت : "شهامت چه مزه ای دارد ؟" گنجشک پا کوتاه چشمانش را بست و گفت : "شهامت چه شیرین است!" شب بود ، جوجه گنجشکها به قصه ی گنجشک پیر گوش می دادند . او می گفت : "شاهینی به سوی گنجشکها می آمد ، آنه همه جیک جیک کنان فرار کردند ، مگر گنجشک دم باریک که به شاهین خیره نگاه کرد ." شاهین ، گنجشک دم باریک را به چنگش گرفت و گفت : "چرا همه فرار کردند و تونکردی ؟" یک گربه ی ماده ، حدود نه هفته دوران بارداری اش طول می کشد . به طور معمول یک گربه ی ماده بین یک تا 10 بچه به دنیا می آورد . آنها هنگام تولد از شیر مادر استفاده می کنند . پس از هشت هفته ، بچه گربه ها علاوه بر شیر از بقیه ی غذاها هم می خورند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 27