مجله کودک 292 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 4

یک خا طره ، هزار پند مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند بزرگ حضرت امام (س) درباره ی تقوای حضرت امام ماجرایی را تعریف می کردند ، ایشان می فرمودند : "روزی برای طلبه ای نزد امام وساطت کردم تا پولی را بگیرم و به ان طلبه بدهم . حضرت امام به وساطت من ترتیب اثر ندادند . مرتبه ی دوم وساطت کردم ، باز هم ایشان ترتیب اثر ندادند ، کم کم از این برخورد حضرت امام دچار تعجب و حیرت شده بودم . هنگامی که برای مرتبه سوم وساطت کردم ، امام در جواب فرمودند : مصطفی ! این کمد و گنجنه ای که می بینی . و این پول هم در آنجاست ! این هم کلید این گنجه است ! من این کلید را در اختیار تو می گذارم تا هرچی می خواهی از آن پول برداری وبه این طلبه بدهی ، مانعی ندارد ، ولی به یک شرط ، و آن شرط این است که جهنمش را هم باید خودت بروی ، من دیگر حاضر نیستم به این طلبه روی عدم لیاقتی که در او وجود دارد ، پول سهم امام بدهم . اما اگر تو حاضری که جهنم را تحمل بکنی ، این پول و این گنجه و این کلید در اختیار تو ." بعضی از بیماری ها نیز از محیط به انسان انتقال پیدا می کنند . آب و هوای آلوده پرتوهای رادیو اکتیو ومواد شیمیایی موجود در محیط سبب ایجاد بیماری های خطرناک در بدن انسان می شود . تیفویید ، هپاتیت و وبا از این گروه بیماری ها هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 4