مجله کودک 292 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 5

این خاطره از تقوای حضرت امام حکایت می کند . به این معنی که با اینکه ایشان برای خرج سهم امام درباره ی طلاب و افراد فاضل ولایق وصالح ، هیچ گونه مضایقه ای نداشتند . ولی اگر به این نتیجه می رسیدند که طلبه ای لیاقت و صلاحیت دریافت سهم امام را ندارد ، به هیچ وجه حاضر نمی شدند که حتی یک ریال از سهم امام را در اختیار او بگذارند . بیماری های عفونی می توانند از شخصی به شخص دیگر سرایت پیدا کنند . باکتری ها و ویروس ها عوال بیماری زایی هستند که از انسانی به انسان دیگر منتقل می شوند . تیفویید و وبا به علت باکتری و آبله مرغان وسرخک توسط ویروسها منتقل می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 5