مجله کودک 292 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 34

شب روز دوم کارگران نقاش در غروب ، درکنار یک استخر قدیمی ، در یک باغ قدیمی ، پس از نقاشی اتاقهای باغ قلم موها را می شستند . از قلم موها لکه های رنگ سبز به آب استخر قدیمی ریخت . شب آمده بود . کارگران نقاش از باغ قدیمی رفتند . ماهیان در کف استخر قدیمی خواب بودند؛ فقط یک ماهی از ماهیان جدا شده بود و در سطح آب مانده بود .ماهی در سطح آب به رنگ سبز آغشته شده بود ، شب بود ، ماهی رنگ سبز را بر تنش نمی دید . صبح روز سوم صبح که ماهیان از خواب بیدار شدند و به سطح آب استخر قدیمی آمدند ، یک ماهی را با رنگ سبز در کنار خود دیدند ، تعجب کردند و سپس از ماهی سبز ترسیدند ، پس ، از کنار ماهی سبز دور شدند ، ماهی سبز تنها مانده بود . ماهیان زبان ماهی سبز را نمی دانستند ماهی سبز به تفاوت خودبا دیگر ماهیان پی برد؛ پس با غرور ماهیان را نگاه می کرد . ماهیان به دور ماهی سبز حلقه زدند . ماهی سبز به ماهیان وعده ی چمنزارهای سبز ، وعده ی فصلهای تابستان با میوه های تابستانی ، وعده ی دیدار جنگلهای سبز انبوه از درختان ، وعده ی دوستی با طاووسها وطوطی ها را در همه ی باغهای جهان داد ، اما ماهیان به وعده های ماهی سبز گوش ندادنهد ویک صدا گفتند استخر قدیمی ، خانه ی همیشگی ماست . ما از این خانه جدا نمی شویم؛ اگر از این خانه رها شویم خواهیم مرد ماهی سبز ماهیان را تهدید کرد اگر از او جدا شوند ، آنها را در سبزی غرق خواهد کرد . ماهیان یک صدا گفتند تا لباس سبز را رها نکنی نمی توانی در جمع ما حاضر شوی وباید استخر قدیمی راترک کنی . ماهیان به زیر آب رفتند . ماهی سبز پس از لحظه ای ، در خس و خاشاک کف استخر قدیمی تنهای تنها پناه گرفت . ماهی سبز زبان ماهی سفید را نمی دانست . داروهایی که نیاز است به سرعت وارد خون شوند تا تأثیر کنند معمولا به صورت محلول تزریقی (آمپول) ساخته می شوند . داروهای ضد حساسیت (آنتی هیستامین) معمولا به صورت آمپول ساخته می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 34