مجله کودک 292 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان نیمه اول سال 1386 هر ماه 4 شماره ، هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید . (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران خیابان انقلاب اسلامی ، چهار راه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی "دوست" : * خاورمیانه (کشورهای همجوار) 000/7 ریال * اروپا ، آفریقا ، ژاپن 000/8 ریال * امریکا ، کانادا ، استرالیا 500/9 ریالل بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که درایران سکونت دارند می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایندو سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند . مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانکملی سراسر کشور واری فرمایند . نشانی : اصفهان - خیابان شیخ بهایی - مقابل بیمارستان مهرگان - نمایندگی چاپ و نشرعروج - تلفن : 2364577 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما است . فرم اشتراک نام : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ تولد : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . ./ . .13 تحصیلات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروع اشتراک از شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . تا شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء اردک ها با غوطه ور شدن در آب ، غذای خود را به دست می آورند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 42