مجله کودک 298 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند دو روز بعد از نطق تاریخی حضرت امام (س) در عصر عاشورا که در مدرسه ی فیضیه ایراد شد ، در سحرگاه 15 خرداد سال 1342 ، حضرت امام توسط ماموران رژیم شاه دستگیر شدند . ایشان نحوه ی دستگیری خود را برای یکی از بستگانشان این گونه نقل کرده اند : وقتی آن ها در را شکستند ، من متوجه شدم که آن ها آمده اند مرا بگیرند . فورا به خانم گفتم که شما هیچ صحبتی نکنید ، بفرمایید توی اتاق . من دیدم که آن ها ریختند توی منزل . احتمال دادم که اشتباه کنند و مصطفی را ببرند . به همین جهت گفتم خمینی من هستم . آماده بودم و من را بردند . چون کوچه ها باریک و کوچک بود ، من را توی ماشنی کوچکی گذاشتند و تا سر خیابان بردند . سر خیابان ، یک ماشین خیلی بزرگ ایستاده بود . من را سوار آن ماشین بزرگ کردند و حرکت کردند . یک نفر یک طرف من نشسته بود که از اول تا آخر سرش را گذاشته بود کنار دست من و به بازویم تکیه داده بود و گریه می کرد . یکی دیگر هم طرف دیگرم نشسته بود و مرتب شانه ام را می بوسید . همین طور که می آمدیم ، توی راه من می گفتم که نماز نخوانده ام ، انگور یکی از میوه های متنوع است که تاکنون 5هزار حالت مختلف آن پرورش داده شده است . انگور جزو گروهی از میوه هاست که به آن ها « سِته » می گویند ،سته میوه هایی هستند که هسته ی نامشخص دارند . گوجه فرنگی و موز در گروه میوه های سته هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 4