مجله کودک 298 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 43

دانشمندان فهمیدند که نظریه وگنر درست بوده است . وگنر می گفت که حرکت صفحات زیر قاره ها ، همواره در حال انجام است . بر اثر حرکات صفحات بین قاره ای ، لغزش آن ها در کنار هم یا برخوردشان با یکدیگر ، پدیده هایی مانند زمین لرزه و آتشفشان روی می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 43