مجله کودک 304 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 7

چای افطارش را من خودم دم کردم زحمت اورا با کار خود کم کردم ** روزه دارم من هم مثل مادرجانک من نمازم را هم مثل او می خوانم ** روزه ی من اما مثل او کامل نیست روزه ی من اسمش کله گنجشکی است شخصیت پردازی پخش مهم دیگری درادبیات قصه و داستان است .نویسنده خصوصیات شخصیتی افراد داستان را در جریان ماجراهای قصه شرح می دهد . مثلادر داستان گالیور ، نویسنده برای نشان دادن اهالی لی لی پوت وعکس العمل گالیور نسبت به آنها می نویسد : من فکر می کردم که خواب هستم اما کمی که به خود آمدم . احساس کردم پنج یا شش انسان چند سانتی متری روی دست و موهای من مشغول کار و بازی هستند . نویسنده با این کلمات ، شخصیت های داستانش را شرح می دهد و به خواننده معرفی می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 7