مجله کودک 304 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 13

فرهاد حسن زاده قصه های کله گنجشکی بچه ی روغن نباتی دستامو زدم به کمرم صدامو بلندکردم و گفتم : "هی ! آقا شیره ! آقا شیره ی مو فرفری گنده بک ! گوش کن ببین چی می گم !" آقا شیره . همون آقا شیره ی مو فرفری گنده بک نگاهی به قد وبالام انداخت و غرید : "چیه ؟ چی می خوای بچه ی گستاخ روغن نباتی خور ؟" گفتم : "من بچه ی همون آقایی هستم که امروز صبح خوردی اش ، یادت می آد ؟" گفت :" همون آقای بد اخلقا عصبانی غرغرو ؟" سینه اش را جلو داد و گفت : "چیه ؟ حالا اومدی انتقام باباتو بگیری ؟" گفتم : "نه بابا ، حسش نیست ." گفت : "خب چی می خوای ؟ خسارت ؟" گفتم : "نه بابا ، حس اونم نیست ؟" گفت : "پس چی می خوای خوش غیرت ؟" گفتم : "کلید خونه مونو ." از تعجب یال هایش سیخ شد : "بله ؟ !" گفتم : "آخ کلید خونه تو جیب شلوارش بود ." آقا شیره با آه و غصه کله اش را تکان داد و من صدای دسته کلید را شنیدم . نوع دیگری از ادبیات شعر است . شعر با قافیه ی هر بیت . وزنو موسیقی که جملات و بیت ها دارند از سایر نوشته های ادبی خود را جدا می کند . یکی از اولین شاعرانی که برای بچه ها در جهان شعر سروده است "ادوارد لیر" شاعر انگلیسی استکه تصویر قسمتی از کتاب شعر او را می بینید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 13